DALŠÍ SLUŽBY

Naše kancelář poskytuje vedle přímé právní pomoci také další služby s touto činností spjaté, což klientům přináší možnost vyřídit celou svou záležitost na jednom místě.


Advokátní úschovy

Advokátní úschova je institut určený k zajištění práv a povinností účastníků při převodech nemovitostí a dalších právních úkonech. Pravidla provádění advokátní úschovy jsou upravena stavovskými předpisy České advokátní komory. Každá advokátní úschova peněz musí být prováděna na samostatném účtu, který je za účelem provádění úschovy zřízen. Finance složené na tomto účtu nejsou vlastnictvím advokáta, nemohou tedy být předmětem dědictví, exekuce, apod. Od 1. 1. 2013 vede Česká advokátní komora registr advokátních úschov, v němž jsou advokáti povinni údaje o úschovách evidovat.

Přednosti advokátní úschovy listin a kupní ceny:

  • pro prodávajícího: k podání smluv o převodu vlastnictví k nemovitostem na kupujícího ke katastrálnímu úřadu nedojde, dokud není celá kupní cena složena na účet advokátní úschovy
  • pro kupujícího: má jistotu, že pokud složí kupní cenu na účet advokátní úschovy, dojde k podání smluv o převodu vlastnictví k nemovitostem na kupujícího ke katastrálnímu úřadu, k vyplacení kupní ceny pak dojde až v okamžiku, kdy dojde k převodu vlastnického práva
  • daň z převodu nemovitostí – daň je povinen platit prodávající, nicméně kupující je v závazku placení této daně ručitelem, tudíž pokud prodávající daň nezaplatí, je kupující v riziku, že daň bude finanční úřad vymáhat od něj; tomu lze zabránit sjednáním povinnosti advokáta část kupní ceny nevyplatit prodávajícímu, ale přímo finančnímu úřadu za účelem úhrady daně z převodu nemovitostí

Účty úschov naší advokátní kanceláře jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic a.s.


Ověřování podpisů

Advokáti jsou zákonem o advokacii zmocněni opatřovat listiny prohlášením o pravosti podpisu, které plně nahrazuje úřední ověření podpisu.

Úřední ověření podpisu je právními předpisy vyžadováno zejména na listinách, jimiž je disponováno s nemovitostmi, tedy na kupních, darovacích nebo zástavních smlouvách, na dohodě o vypořádání společného jmění manželů, nebo na některých plných mocích.

Advokáti nejsou oprávněni provádět ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci).


Konverze dokumentů

Advokáti jsou zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a zákonem o advokacii zmocněni provádět konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak.

Konverzí se dle zákona rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Takto vzniklý dokument, má stejné právní účinky jako ověřená kopie.


Spolupráce s odborníky z jiných oborů

Při poskytování právní pomoci je často k úspěšnému vyřešení problému nutno využít služeb odborníků z jiných oborů. Naše kancelář s nimi dlouhodobě spolupracuje, proto jsme schopni u těchto osob zajistit:

  • znalecké posudky
  • geometrické plány
  • služby v oblasti daňového poradenství
  • překlady listin
  • notářské zápisy