RODINNÉ PRÁVO

Rodinné právo upravuje vztahy mezi nejblišími osobami v rodině. Klade zvýšenou pozornost na ochranu zájmů nezletilých dětí. Poskytování právní pomoci v oblasti rodinného práva patří k hlavním službám naší kanceláře.


Rozvod manželství

Rozvod manželství je pro většinu klientů bolestivou etapou života, kterou je snazší překonat s pomocí advokáta, který zná Vaše práva a povinnosti a s nadhledem nezúčastněné osoby dokáže Vaše zájmy hájit účinněji, než Vy sami.

Zákon o rodině předpokládá tři způsoby rozvodu manželství, tzv. dohodový, klasický a ztížený.

Rozvod podle § 757 občanského zákoníku, neboli tzv. „dohodový“ rozvod, předpokládá, že se manžel připojí k návrhu na rozvod manželství, který podal druhý z manželů. Tento nejméně bolestivý způsob ukončení manželství předpokládá, že:

  • ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí
  • manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil
  • manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu
  • manželé před rozvodem uzavřeli dohodu upravující vypořádání vzájemných majetkových vztahů, společného bydlení a případnou vyživovací povinnost
  • pokud mají manželé nezletilé děti, je soudem schválena dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu

Splní-li manželé uvedené podmínky, soud jejich manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé. Jednou z výhod rozvodu podle § 757 je vyřešení majetkových vztahů již před samotným rozvodem manželství.

Klasický rozvod manželství podle § 755 a 756 občanského zákoníku proběhne, pokud není některá z výše uvedených podmínek splněna. V takovém případě soud musí zkoumat příčiny rozvratu manželství a musí je uvést do odůvodnění rozsudku. I v tomto případě je předpokladem rozvodu manželství pravomocné rozhodnutí o úpravě poměrů dětí pro dobu po rozvodu. Rozvodem manželství však nejsou vypořádány vzájemné majetkové vztahy a následně je nutno je vypořádat buď dohodou, nebo soudně.

Ztížený rozvod je pak ten, se kterým nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma.

Naše advokátní kancelář je připravena poskytnout Vám právní pomoc v případě kterékoliv varianty rozvodu, připravit veškeré podklady, zejména návrh na rozvod manželství, návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu a dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů. Dále Vás budeme zastupovat v jednání s druhým manželem, případně jeho advokátem, a při jednání před soudem.


Úprava poměrů nezletilých dětí

Nedohodnou-li se rodiče na výchově a výživě nezletilého dítěte, mohou se obrátit na soud s návrhem na úpravu těchto poměrů soudem.

Mají-li rodiče nezletilého dítěte žijící v manželství v úmyslu rozvést se, musí návrh na úpravu poměrů nezletilého dítěte podat k soudu vždy, a to i pokud se na výchově a výživě dohodnou.

Způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte není neměnný, dojde-li ke změně poměrů, a to jak u dítěte (např. nástup do školy, onemocnění), tak u rodiče (ztráta výdělkových možností, nová vyživovací povinnost), je možno podat návrh na změnu úpravy poměrů nezletilého dítěte.


Vypořádání majetkových vztahů po rozvodu

Vzájemné majetkové vztahy manželů, kteří ukončují manželství je možno vypořádat dohodou, soudním rozhodnutím, nebo ze zákona.

Dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů je možno uzavřít před i po rozvodu manželství, pouze v případě "dohodového" rozvodu musí být k rozvodu již doložena.

Nedohodnou-li se manželé na vypořádání vzájemných majetkových vztahů, může kterýkoliv z nich podat k soudu žalobu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a majetkové vztahy jsou pak vypořádány rozhodnutím soudu

Nedohodnou-li se manželé na vypořádání vzájemných majetkových vztahů, ani nikdo z nich nepodá návrh na jejich vypořádání do tří let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, platí, že se stávají podílovými spoluvlastníky nemovitostí, které petřily do společného jmění manželů, a to každý jednou polovinou. Ohledně movitých věcí plaí, že jejich vlastníkem je ten, kdo je má v okamžiku uplynutí tří let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství u sebe.

Naše advokátní kancelář Vám poskytne právní pomoc jak v případě dohody, kdy Vás budeme zastupovat v jednání s (bývalým) manželem nebo jeho právním zástupcem a připravíme dokumenty požadované k řádnému vypořádání společného jmění manželů, tak v řízení o vypořádání vzájemných majetkových vztahů před soudem.