INFORMACE PRO KLIENTY - SPOTŘEBITELE

Advokát poskytuje právní služby podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci.

Advokát poskytuje právní služby za úplatu, jejíž výše je sjednána smlouvou mezi advokátem a klientem. Není-li odměna sjednána, pak je výše odměny advokáta za poskytnutí právní služby určena ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (tzv. advokátní tarif).

Smlouva o poskytování právní pomoci je uzavírána na dobu do dosažení účelu, za kterým je uzavírána. Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. V případě vypovězení smlouvy má však advokát právo na úhradu dosud učiněných úkonů právní služby a hotových výdajů.

Je-li smlouva mezi advokátem a klientem sjednána mimo prostor advokátní kanceláře, má klient, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

Klient bere na vědomí, že s ohledem na charakter právních služeb nemusí být jejich poskytnutím vždy dosaženo pro klienta příznivého výsledku. I v takovém případě však má advokát nárok na úplatu za poskytnutí právních služeb.

Práva klienta z vadného poskytnutí právní služby lze uplatnit u advokáta osobně nebo písemně na adrese advokátní kanceláře.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.