DISPOZICE S NEMOVITOSTMI

Dispozice s nemovitostmi jsou závažnými právními jednáními, která s sebou mohou nést nejrůznější následky, jichž si účastníci nemusí být při činění těchto úkonů vědomi. Naše kancelář poskytuje poradenství týkající se dispozic s nemovitostmi včetně vyhotovování příslušných dokumentů.


Kupní smlouva

Kupní smlouvou převádí prodávající kupujícímu nemovitost nebo nemovitosti za úplatu, kterou je kupní cena. Převod nemovitostí kupní smlouvou je zdaněn daní z převodu nemovitostí, která činí v současné době 4% z kupní ceny nebo ceny nemovitosti podle znaleckého poskudku, podle toho, která hodnota je vyšší. V souvislosti s uzavíráním kupních smluv naše kancelář poskytuje následující služby:

 • konzultace s klientem - hledání nejvhodnějšího postupu při převodu vlastnického práva včetně zajištění oprávněných zájmů klienta, vysvětlení dopadů jednotlivých kroků v rámci převodu vlastnického práva,
 • zajištění podkladů pro sepis kupní smlouvy z katastrálního úřadu
 • sepis kupní smlouvy
 • příprava návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a podání smluv ke katastrálnímu úřadu
 • podpis kupní smlouvy včetně úředního ověření podpisů
 • advokátní úschova peněz a listin
 • zajištění znaleckého posudku na určení ceny převáděné nemovitosti
 • zajištění geometrického plánu na rozdělení pozemku, vyznačení věcného břemene, apod.


Darovací smlouva

Darovací smlouvou dárce bezúplatně daruje nemovitost obdarovanému. Mezi blízkými příbuznými je darování osvobozeno od daně darovací.

V souvislosti s uzavíráním darovacích smluv naše kancelář poskytuje následující služby:

 • konzultace s klientem - hledání nejvhodnějšího postupu při převodu vlastnického práva včetně zajištění oprávněných zájmů klienta, vysvětlení dopadů jednotlivých kroků v rámci převodu vlastnického práva,
 • zajištění podkladů pro sepis darovací smlouvy z katastrálního úřadu
 • sepis darovací smlouvy
 • příprava návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a podání smluv ke katastrálnímu úřadu
 • podpis darovací smlouvy včetně úředního ověření podpisů
 • zajištění geometrického plánu na rozdělení pozemku, vyznačení věcného břemene, apod.


Převody družstevních bytů

Při převodu družstevního bytu nedochází k převodu vlastnického práva k tomuto bytu, ale jsou převáděna členská práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu, které je vlastníkem bytu. Nejde tedy o převod kupní, či darovací smlouvou, ale smlouvou o převodu členských práv a povinností. K převodu není třeba souhlasu družstva, pro účinnost převodu členských práv a povinností je však nutno smlouvu družstvu doručit.


Smlouva o výstavbě, prohlášení vlastníka

Smlouva o výstavbě je smlouvou uzavíranou při výstavbě domu s jednotkami, ale i při výstavbě jednotek formou střešní nástavby, půdní vestavby, přístavby nebo při stavebních úpravách, jimiž vzniknou nové jednotky nebo jimiž se mění velikost jednotky a rozsah jejího příslušenství na úkor společných částí domu. Jejím uzavřením si vymezí stavebníci vzájemná práva a povinnosti.

Prohlášení vlastníka je dokumentem, který určuje prostorově vymezené části již existující budovy, které se stanou jednotkami (bytovými, či nebytovými) a společnými částmi domu.


Nájemní smlouva

Nájemní smlouvou přenechává pronajímatel nájemci za úplatu k užívání nemovitost. Občanský zákoník, který nájem nemovitostí upravuje, obsahuje ustanovení o povinných náležitostech, bez jejichž uvedení je nájemní smlouva neplatná. V praxi se lze bohužel velmi často setkat s neplatně sepsanou nájemní smlouvou, která do budoucna ztěžuje vymahatelnost práv pronajímatele i nájemce.